Bowling Competitie poule 1

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 3
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Sandra BekkerM.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)499982109,11124345
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
115,00107,33105,00
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
1102112101315105,00105,004
212299124345115,00110,001
312011686322107,33109,112
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.0