Bowling Competitie poule 1

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 5
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Ellen VeenstraM.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)54121227102,25148346
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
107,0093,67101,33
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
110514893346115,33115,332
295899728193,67104,503
31297699304101,33103,444
41
57710711229698,67102,252
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.0